VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel služeb:

 

Monsterance s.r.o.
Blanická 772/6, 120 00 Praha 2
IČO: 096 79 880
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 340347

(dále také jen „Poskytovatel“)

 

1. Obecná ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvních vztahů uzavíraných mezi Poskytovatelem a jeho zákazníky, prostřednictvím internetových stránek www.monsterance.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky se uplatní jak v případech, kdy je kupujícím či uživatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání v rámci své podnikatelské činnosti, tak v případech, kdy je kupujícím či uživatelem fyzická osoba jako spotřebitel.
 3. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je zákazníkovi zaslána na jeho emailovou adresu.
 4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb, s přihlédnutím k omezeným možnostem odstoupení způsobem popsaným v čl. IV. těchto podmínek.

 

2. Cena služeb

 1. Cena služeb je uvedena na webových stránkách Poskytovatele.
 2. Zákazník nabývá právo užít služeb zaplacením jejich plné ceny, nestanoví-li Poskytovatel jinak.
 3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena a možné způsoby její úhrady, vč. stanovení lhůty splatnosti.
 4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel po uhrazení stanovené ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 

 3. Dodání plnění

 1. Služby jsou poskytovány a dodávány způsobem uvedeným v popisu jednotlivé služby na stránkách Poskytovatele. V případě kurzů a podobných formátů služeb je možné, že jednotlivé části kurzu či kapitoly budou zveřejňovány postupně.

 

4. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení služeb (online kurzů, e-booků, klubového členství, mentoringových programů a dalších dle aktuální nabídky Poskytovatele) Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 2. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek splnit, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

 

5. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě, je-li zákazník spotřebitelem, také ujednáními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění u zakoupených služeb, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou.
 3. Vadu zakoupeného zboží či služeb je zákazník povinen oznámit u Poskytovatele na emailovou adresu atelier@monsterance.cz předem a bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny. Uvedenou volbu je povinen zákazník sdělit Poskytovateli při vytknutí vady služby. Reklamované zboží musí být odesláno poštou na adresu: Blanická 772/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby.

 

6. Zvláštní ujednání o poskytovaných službách

 1. Klub drátování – Klub drátování funguje na bázi měsíčního členství, lekce i podpora probíhají v soukromé facebookové skupině. Podmínkou pro vstup zákazník ke vstupu do skupiny je ta skutečnost, že musí vlastnit facebookový profil a zažádat sám o vstup do skupiny na odkaze, který mu sdělí Poskytovatel. Členství trvá vždy po dobu 1 kalendářního měsíce ode dne vstupu do facebookové skupiny. Každého 2. dne v měsíci přijde stávajícím členům faktura na prodloužení členství, v případě, neuhradí-li ji zákazník, jeho členství již dále není obnoveno, dokud znovu o obnovu členství nepožádá a neuhradí stanovený poplatek. Zákazník může dále své členství ukončit na základě své žádosti zaslané na email atelier@monsterance.cz. Zákazník má v rámci svého členství přístup ke všem návodům z minulých měsíců, avšak podpora lektorky Monsterance je poskytována pouze k tématu v aktuálním měsíci. 
 2. E-booky – po zaplacení objednávky obdrží zákazník email s odkazem na stažení e-booku (elektronické knihy v pdf formátu), odkaz je omezen na maximálně 3 stažení. E-book je určen pouze zákazníkovi a to k osobním účelům. Pro e-booky a jejich obsah se uplatní ustanovení čl. VIII.odst. 1 těchto podmínek.
 3. Videokurzy – po zaplacení objednávky obdrží zákazník email s heslem do členské sekce na webu monsterance.cz, kde je videokurz umístěn. K přehrání videokurzu je nutné stabilní internetové připojení. Zákazníkovi je v uhrazené ceně poskytnut přístup k videokurzu, není-li výslovně stanoveno jinak, po dobu 1 roku ode dne zaplacení.
 4. Mentoring – cena je hrazená v plné výši před začátkem spolupráce, v případě VIP balíčku Poskytovatel umožňuje na základě individuální dohody rozložit úhradu celkové ceny do 3 splátek. V případě, dohodnou-li se tak smluvní strany výslovně a vzájemně, je možné dřívější ukončení spolupráce v rámci mentoringu, v takovém případě Poskytovatel vrátí zákazníkovi částku, která odpovídá zbylému počtu nevyčerpaných hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7. Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem z uzavřených smluv, kdy je zákazník v postavení spotřebitele.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, kurzům, webinářům, videím, ebookům a dalším poskytovaným produktům a službám, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.
 2. Poskytovatel poskytuje služby v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že po využití poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb (případně si je Poskytovatel vymíní v popisu služby, které zákazník objednává, v potvrzovacích emailech či jinak dle dohody stran). Odchylná ujednání sjednaná v uvedených smlouvách (v textech zakládajících uvedené smlouvy) mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají planosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení na webu www.monsterance.cz.

 

V Praze dne 30. 9. 2021

Monsterance s.r.o.

 

Všeobecné obchodní podmínky platné do 30.9.2021 najdete zde.