ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Monsterance s.r.o.
se sídlem Blanická 772/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČ: 096 79 880
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C340347

(dále také jen „Správce“)

 

1. Pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“), sdružených na stránkách www. monsterance.com. Při provozu uvedených Služeb Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel (subjekt údajů) Správci sdělil a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétní subjekt údajů.

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad fyzická osoba, jejíž údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.

Zpracovatel je fyzická či právnická osoba, kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

Právní rámec, kterým se Správce při zpracování osobních údajů řídí, je dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

2. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem.
 2. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 3. Emailové newslettery a další emailové zprávy správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů), v případě svých zákazníků, kteří již využili Služeb Správce, potom v rámci zákonných možností stanovených uvedeným z.č. 480/2004 Sb.
 4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů).
 5. Správce při provozu svých stránek užívá soubory cookies, jejich účel a užití se řídí pravidly pro zpracování souborů cookies, s nimiž je uživatel seznámen v rámci cookies lišty, kde dává souhlas se zpracování svých osobních údajů při užití cookies a dále v pravidlech, která pro tyto účely Správce zveřejnil v souladu dle skutečného užití souborů cookies.
   

3. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

a) V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran.

b) Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.

c) Do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

 

4. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména tato práva, která vychází z nařízení GDPR:

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email: monsterance@gmail.com
 5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.
   

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele: MailerLite, SimpleShop
 2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
 3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
 4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 4. 10. 2021